Privacy Policy for ProPartner Consulting ApS

This text will follow in English ...

Velkommen til ProPartner.com. Vi forpligter os til at beskytte og respektere dit privatliv. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og beskytter dine personlige oplysninger.

1. Indsamling af Personlige Oplysninger
Vi indsamler kun personlige oplysninger, der er nødvendige for at levere vores tjenester til dig. Dette kan omfatte oplysninger som navn, kontaktinformation, oplysninger om dine projekter og andre relevante oplysninger.

2. Brug af Oplysninger
De personlige oplysninger, vi indsamler, bruges primært til at administrere og levere vores tjenester. Vi anvender også oplysningerne til at forbedre vores tjenester og til at kommunikere med dig om relevante tilbud eller information.

3. Opbevaring af Oplysninger
Personoplysninger relateret til projekter opbevares i op til 5 år efter afslutningen af et projekt. Ligeledes opbevares oplysninger i op til 5 år efter ophør af kontrakter udarbejdet af ProPartner Consulting. Dette gøres for at kunne imødekomme eventuelle henvendelser om indsigt, eksempelvis i forbindelse med tvister eller ved genforhandling af kontrakter efter udløb.

4. Anonymiserede Data til Benchmarking
Anonymiserede data anvendes tillige til benchmarking af kontrakter, på tværs af den behandlede portefølje. Dette hjælper os med at forbedre vores tjenester og tilbyde mere værdifulde løsninger til vores kunder.

5. Sikkerhed
Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger opbevares sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

6. Anmodning om Indsigt, Sletning, Opdatering og Udlevering af Oplysninger
Vi anerkender din ret til at få indsigt i, anmode om sletning eller opdatering af dine personlige oplysninger, samt din ret til at få udleveret disse data i et læsbart format.

Indsigt i Personlige Oplysninger: Du har ret til at anmode om indsigt i de personlige oplysninger, vi har registreret om dig. Vi vil levere disse oplysninger i et klart og forståeligt format.

Anmodning om Sletning: Hvis du ønsker, at vi sletter dine personlige oplysninger fra vores systemer, vil vi gøre dette, medmindre vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne af juridiske årsager eller af hensyn til nødvendige forretningsprocesser.

Opdatering af Oplysninger: Vi forstår vigtigheden af at have præcise og opdaterede oplysninger. Du kan når som helst kontakte os for at opdatere dine personlige oplysninger.

Udlevering af Oplysninger til Erhvervskunder: På anmodning kan vi udlevere de personlige oplysninger, vi har om dig, til virksomheden, hvor du har eller har haft ansættelse. Dette vil ske i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Bemærk, at sådan udlevering kun kan finde sted til erhvervsvirksomheder, og anmodningen skal komme fra en befuldmægtiget repræsentant for virksomheden.

For at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte os via de angivne kontaktinformationer. Vi vil behandle din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning og vores interne politikker.

7. Ændringer i Vores Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik kan ændres over tid. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side. Politikken blev sidst opdateret 03. april 2024.

8. Kontakt Os
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os via privacy@propartner.com.

---

Privacy Policy for ProPartner Consulting ApS
Welcome to ProPartner.com. We are committed to protecting and respecting your privacy. This privacy policy explains how we collect, use, store, and protect your personal information.

1. Collection of Personal Information
We only collect personal information that is necessary to provide our services to you. This may include information such as name, contact information, details about your projects, and other relevant information.

2. Use of Information
The personal information we collect is primarily used to administer and deliver our services. We also use the information to improve our services and to communicate with you about relevant offers or information.

3. Storage of Information
Personal information related to projects is stored for up to 5 years after the completion of a project. Likewise, information is stored for up to 5 years after the termination of contracts prepared by ProPartner Consulting. This is done to accommodate any requests for insight, for example, in connection with disputes or renegotiation of contracts after expiration.

4. Anonymous Data for Benchmarking
Anonymous data is also used for benchmarking contracts across the processed portfolio. This helps us improve our services and offer more valuable solutions to our clients.

5. Security
We take all necessary measures to ensure that your information is securely stored and in accordance with this privacy policy.

6. Requests for Insight, Deletion, Updating, and Disclosure of Information
We acknowledge your right to request insight into, request deletion or updating of your personal information, as well as your right to receive this data in a readable format.

Insight into Personal Information: You have the right to request insight into the personal information we have recorded about you. We will provide this information in a clear and understandable format.

Request for Deletion: If you wish for us to delete your personal information from our systems, we will do so unless we are required to retain the information for legal reasons or for necessary business processes.

Updating Information: We understand the importance of having accurate and updated information. You can contact us at any time to update your personal information.

Disclosure of Information to Business Customers: Upon request, we may disclose the personal information we have about you to the company where you are or have been employed. This will be done in a structured, commonly used, and machine-readable format. Please note that such disclosure can only occur to business entities, and the request must come from an authorized representative of the company.

To exercise these rights, please contact us via the provided contact information. We will process your request in accordance with applicable laws and our internal policies.

7. Changes to Our Privacy Policy
This privacy policy may change over time. Any changes will be posted on this page. The policy was last updated on April 3, 2024.

8. Contact Us
If you have any questions about how we handle your personal information, please feel free to contact us at privacy@propartner.com.